TẤM LÒNG TIẾP KHÁCH

Tiếp Khách: là một trong những ân tứ mà Chúa ban cho HT để phát triển công việc nhà Ngài. Đây là một ân tứ quan trọng nhưng thường bị lãng quên trong HT. Tiếp khách là một mục vụ cần có và hết sức quan trọng cho HT mà mà Kinh thánh đề cập và dạy dỗ rất nhiều và chính sự tiếp khách nó thể hiện được bông trái của đời sống Cớ Đốc.

CHÚA DẠY TIẾP KHÁCH

Điều này cũng áp dụng cho Lời Kinh Thánh dạy về lòng hiếu khách. Thay vì chỉ đi chơi với bạn bè, chúng ta phải chuyên cần tiếp khách (Rô-ma 12:13b) “hãy ân cần tiếp khách

Tôi Tớ Chúa: III Giăng 8 “Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật.” kêu gọi chúng ta tiếp đãi những người hầu việc Chúa, bởi lẽ khi chia sẻ nơi ở và những gì mình có cho tôi tớ Chúa.

VD:  Người đàn bà hoá tiếp Ê-li “Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.” 1 CÁC VUA 17:14

Phương tiện truyền giáo: Đây là cách rất hay để dẫn người ta đến với Chúa qua đời sống của chúng ta.

1 Timothe 5:10 “phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức.”

-> Thanh niên cần chú trọng vì khi con người khó khăn thì tìm người yêu thương mình trước nhất.

ẤM LÒNG TIẾP KHÁCH

Với Chúa thì mọi hành động của chúng ta làm điều gì không phải bởi mục đích nào nhưng phải xuất phát từ tấm lòng. Hãy Vui Vẽ: Có nhiều nhà mà chúng ta muốn đến hoài còn có nhà chúng ta chỉ đến 1 lần và không muốn đến lần thứ 2.

Phi-e-rơ 4: 9 nhắc chúng ta rằng thái độ là điều quan trọng hơn cả, rằng phải “tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn.” =>Cái cho không bằng cách cho

VD: Ma-Thê đã tiếp khách với thái độ cằn nhằn

Hết Lòng: Câu Kinh thánh này thách thức chúng ta phân định xem mình đã phục vụ một cách “hết lòng” chưa (Cô-lô-se 3:23).”Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta”

Tiếp Chúa: Hê-bơ-rơ 13:2 nhắc chúng ta rằng “Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. ”. 

Nếu nhìn vào cuộc đời của:

Áp-ra-ham và Sa-ra (Sáng Thế Ký 18:1-3),

Lót (Sáng thế ký 19:1-2), 

Ghi-đê-ôn (Các quan xét 6:11-24), 

Ma-nô-a (Các quan xét 13:6-20), 

chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những người lạ được họ tiếp đãi thực ra đều là sứ giả đặc biệt của Đức Chúa Trời. 

Nuôi dưỡng tấm lòng hiếu khách

Khi nhắc tới những phân đoạn này, chúng ta có có thể nhớ đến những lần mình tỏ ra thân thiện mà bị người khác từ chối. Hãy cảnh giác, vì Sa-tan có thể sử dụng kinh nghiệm tiêu cực này để ngăn bạn vâng phục Đức Chúa Trời trong tương lai.

PHẦN THƯỞNG KHI TIẾP KHÁCH

“Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.”

MA-THI-Ơ 10:42

*Xa-chê tiếp Chúa và nhận được sự Cứu Rỗi (Lu-ca 19:1-10)
*Nhận được sự bình an và chữa lành. (LU-CA 10:5,8-9)

5 Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy! 8 Hễ các ngươi vào thành nào, mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. 9 Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. ”

Lời mời gọi .........

Ân tứ tiếp khách coi có vẻ tầm thường lắm… nhưng rất quan trọng và đặc biệt...

Tuy không cần phải biết sử dụng các nhạc khí, không cần giỏi thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh, không phải là giáo viên TCN, hát hay, giảng thuyết hùng hồ.... ân tứ tiếp đãi có năng sức hổ trợ dẫn nhiều người đến biết Chúa Giê-xu...Ao ước Chúa Thánh Linh sẽ ban cho H/T Chúa ở đây thêm người có ân tứ tiếp khách đặc biệt này

và biết trau dồi ~ân tứ này khéo léo hơn nữa hầu để xây dựng H/T cho sự vinh hiển của Chúa c/ta!

Những câu Kinh Thánh về sự phước hạnh

1/ Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi mà lá vẫn xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt.(Giê-rê-mi 17:7-8)

2/ Cầu xin Ngài ban cho vua điều lòng mình ao ước, và làm thành mọi kế hoạch của người! (Thi Thiên 20:4)

3/ Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho ngươi! (Dân số ký 6:24-26)

4/ Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va, thì những lo toan của con sẽ được thành tựu. (Châm ngôn 16:3)

5/ Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. (Giê-rê-mi 29:11)

6/ Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus. (Phi líp 4:19)

7/ Hãy phụng thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con; Ngài sẽ ban phước trên bánh con ăn, trên nước con uống, và đem tật bệnh tránh xa con. (Xuất-ê-díp-tô-ký 23:25)

8/ Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà hôm nay tôi truyền cho anh em, yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, tuân giữ những điều răn, luật lệ và mệnh lệnh Ngài, thì anh em được sống và thêm đông đúc. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong xứ mà anh em sắp vào chiếm hữu.(Phục truyền luật lệ ký 30:16)

9/ Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! (Thi thiên 34:8)

10/ Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.(Thi Thiên 23:1-2)

11/ Sự nhân từ của Chúa thật lớn thay! Chúa dành sự nhân từ cho người kính sợ Ngài, và ban cho những ai nương náu mình nơi Ngài, trước mặt mọi người. (Thi Thiên 31:19)

12/ Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm linh anh em! (Phi-lê-môn 1:25)

13/ Nhưng Ta phán với các con là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. (Lu-ca 6:27-28)

14/ Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành.(I Phi-e-rơ 3:9)

15/ Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. (Ga-la-ti 5:22-23)

16/ Ai giữ theo đạo lý, tìm được ích lợi, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va thật phước biết bao! (Châm ngôn 16:20)

17/ Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Và từ nay, hãy lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng! (Ma la chi 3:10)

18/ Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm linh anh em! (Phi líp 4:23)

19/ Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! (Ma-thi-ơ 5:9)

20/ Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. (Lu ca 6:45)

21/ Nếu anh em thật lòng lắng nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh em ngày nay thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ làm cho anh em trổi vượt mọi dân tộc trên đất nầy. (Phục truyền luật lệ ký 28:1)

22/ Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài. Và hết lòng tìm kiếm Ngài.(Thi Thiên 119:2)

23/ Chủ nói với người ấy: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’ (Ma-thi-ơ 25:21)

24/ Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ! (Ma-thi-ơ 5:6)
25/ Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.(Thi Thiên 1:1)

26/ Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu, giúp con bước đi trên các đỉnh cao. (Ha ba cúc 3:19)

27/ Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.(Châm ngôn 18:22)

28/ Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con và mọi người ở tận cùng trái đất đều sẽ kính sợ Ngài.(Thi Thiên 67:7)

29/ Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus ở với mọi người! (Khải huyền 22:21)

30/ Đừng khôn ngoan theo mắt mình; hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Như vậy rốn con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp.(Châm ngôn 3:7-8)

31/ Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

32/ Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, điều mà bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi anh em là gì nếu không phải là tôn kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, hết lòng hết linh hồn mà kính mến và phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi truyền cho anh em ngày nay, để anh em được phước? (Phục truyền luật lệ ký 10:12-13)

33/ Sống chết do nơi quyền của lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. (Châm ngôn 18:21)

34/ Nếu các ngươi không lắng nghe, và không để tâm dâng vinh quang cho danh Ta thì Ta sẽ nguyền rủa các ngươi, và sẽ biến những phước lành của các ngươi thành sự nguyền rủa. Phải, Ta đã nguyền rủa rồi vì các ngươi không để tâm tôn kính Ta.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.( Ma la chi 2:2)

35/ Vì Đức Giê-hô-va hài lòng về con dân Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường.(Thi Thiên 149:4)

36/ Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi!(Ma thi ơ 5:4)

37/ Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện Chúa ban phước trên con dân Ngài!(Thi Thiên 3:8)

38/ Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, đừng nguyền rủa.(Rô-ma 12:14)

39/ Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, tức là bước đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật lệ, điều răn, mệnh lệnh, và sự dạy dỗ của Ngài như đã chép trong luật pháp của Môi-se, để con được thành công trong mọi việc con làm và mọi nơi con đi đến. (I Các Vua 2:3)

40/ Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.(Xuất ê díp tô ký 20:12)

41/ Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng! (Thi Thiên 33:12)

42/ Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và sai đi.(Công vụ các sứ đồ 13:3)

43/ Đầu người công chính được ban phước lành, nhưng miệng kẻ gian ác chất chứa điều tàn bạo.(Châm ngôn 10:6)

44/ Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. (Xuất ê díp tô ký 1:21)

45/Sau đó, Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bê-tha-ni và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời.(Lu ca 24:50-51)

46/ Kỷ niệm của người công chính được khen ngợi, còn tên tuổi kẻ gian ác sẽ mục nát.(Châm ngôn 10:7)

47/ Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn.(Châm ngôn 10:22)

48/ Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì vào ngày đó Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo. (Sáng thế ký 2:3)